فهرست مطالب
متن ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.