فهرست مطالب
متن ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.