فهرست مطالب
متن ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.