فهرست مطالب
متن ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی

همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.