فهرست مطالب
متن ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.