فهرست مطالب
متن ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.