متن ماده ۸ قانون مدنی :

ماده ۸ قانون مدنی

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.