فهرست مطالب
متن ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی

دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

  • در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
  • در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
  • در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
  • در جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال