متن ماده ۸۴ قانون مدنی :

ماده ۸۴ قانون مدنی

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل ‌است.