فهرست مطالب
متن ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی

  • میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:(جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)
  • جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال
  • جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال
  • جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال
  • جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال