فهرست مطالب
متن ماده ۹ قانون مدنی :

ماده ۹ قانون مدنی

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.