فهرست مطالب
متن ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.