فهرست مطالب
متن ماده ۹۲ قانون مدنی :

ماده ۹۲ قانون مدنی

هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.