فهرست مطالب
متن ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.