فهرست مطالب
متن ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.