فهرست مطالب
متن ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی

عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.