فهرست مطالب
متن ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی

نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.