فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.