گروه قانون: باب دوم - مالیات بر دارائی

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر موضوع متن قبلی مواد ۱۲ تا ۱۶، حذف شد.

به موجب ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ( ۱۳۸۷ / ۰۲ / ۲۵ ) اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد ( ۱۲% )  به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱، حذف شد.

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱، حذف شد.

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد.

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ­‌های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد