گروه قانون: باب ششم‌ - در شکار

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

شکار کردن موجب تملک است.