گروه قانون: فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱، حذف شد.

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۲۷ / ۱۱ / ‍۱۳۸۰ )، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی موضوع متن قبلی مواد ۱۰ و ۱۱، حذف شد.