فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۳ قانون مدنی :

ماده ۱۸۳ قانون مدنی

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.