فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۰ قانون مدنی :

ماده ۱۹۰ قانون مدنی

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله