فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۳ قانون مدنی :

ماده ۱۹۳ قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.