متن ماده ۱۹۸ قانون مدنی :

ماده ۱۹۸ قانون مدنی

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.