متن ماده ۲۴۱ قانون مدنی :

ماده ۲۴۱ قانون مدنی

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.