فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۴ قانون مدنی :

ماده ۲۴۴ قانون مدنی

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.