فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۹ قانون مدنی :

ماده ۲۵۹ قانون مدنی

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.