فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی :

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.