فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۶ قانون مدنی :

ماده ۲۶۶ قانون مدنی

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.