فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی :

ماده ۲۶۷ قانون مدنی

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.