فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۸ قانون مدنی :

ماده ۲۶۸ قانون مدنی

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.