فهرست مطالب
متن ماده ۲۶۹ قانون مدنی :

ماده ۲۶۹ قانون مدنی

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.