فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۳ قانون مدنی :

ماده ۲۷۳ قانون مدنی

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.