فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۵ قانون مدنی :

ماده ۲۷۵ قانون مدنی

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.