فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۷ قانون مدنی :

ماده ۲۷۷ قانون مدنی

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.