فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۹ قانون مدنی :

ماده ۲۷۹ قانون مدنی

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.