فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۰ قانون مدنی :

ماده ۲۸۰ قانون مدنی

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.