فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۲ قانون مدنی :

ماده ۲۸۲ قانون مدنی

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.