فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۶ قانون مدنی :

ماده ۲۸۶ قانون مدنی

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.