فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۷ قانون مدنی :

ماده ۲۸۷ قانون مدنی

نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.