فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۸ قانون مدنی :

ماده ۲۸۸ قانون مدنی

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.