فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۹ قانون مدنی :

ماده ۲۸۹ قانون مدنی

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.