متن ماده ۴۶۱ قانون مدنی :

ماده ۴۶۱ قانون مدنی

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.