متن ماده ۴۶۶ قانون مدنی :

ماده ۴۶۶ قانون مدنی

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.