متن ماده ۴۶۹ قانون مدنی :

ماده ۴۶۹ قانون مدنی

مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.