متن ماده ۴۷۶ قانون مدنی :

ماده ۴۷۶ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ ‌دارد.