فهرست مطالب
متن ماده ۴۷۷ قانون مدنی :

ماده ۴۷۷ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.