متن ماده ۴۸۱ قانون مدنی :

ماده ۴۸۱ قانون مدنی

هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.