فهرست مطالب
متن ماده ۴۸۲ قانون مدنی :

ماده ۴۸۲ قانون مدنی

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.